2013     FEUERVALES OVER THE TOP  från Schweiz

2013     IVI DE JOMMOKK    från Frankrike

2017    OPTIMIST BLUE BLOOD  från USA

2018    TANELLIS BLOOMIN BLUEBELL   från UK

2021    NZCh RAHKANTRA SURFIN USA WITH VANAHEIM  från NZ

2021    NZCh VANAHEIM EVERY ONES A WINNER WITH RAHKANTRA  NZ